Мета дисципліни - навчити здобувачів правильно оцінювати агрометеорологічні умови, що склалися, або ті, які слід очікувати в поточному виробничому році для раціонального використання їх у сільському господарстві.

Завдання дисципліни полягають у тому, щоб сформувати і систематизувати знання студентів про основні закони і поняття, методи і засоби досліджень, які дозволяють виявляти кількісні і якісні зв’язки між ростом, розвитком і формуванням урожайності сільськогосподарських культур та погодними і кліматичними умовами.

Враховуючи послідовність накопичення знань і інформації дисципліна вивчається після викладання таких дисциплін як ботаніка, фізіологія рослин, землеробство, ґрунтознавство, агроекологія та виступає базовою дисципліною для рослинництва, організації сільськогосподарського виробництва.

Результати навчання. Здобувач має знати, вміти і володіти:

Знати:

-                     закономірності формування і просторово-часового розподілу основних агрометеорологічних чинників (сонячної радіації, термічного режиму повітря і ґрунту, вологості повітря, опадів, снігового покриву, вологості ґрунту тощо) та їх впливу на процеси росту і розвитку сільськогосподарських культур;

-                     умови  формування  несприятливих  для  сільського  господарства  явищ  погоди,

-                     агрометеорологічні критерії оцінки їх тепло забезпечення, способи послаблення негативного впливу;

-                     принципи сільськогосподарської оцінки ресурсів клімату, основні характеристики агрокліматичних ресурсів, методи загального та спеціалізованого агрокліматичного районування;

-                     основні види агрометеорологічних оцінок прогнозів, засади їх розробки та напрямки використання;

-                     принципи і методи забезпечення сільськогосподарського виробництва агрометеорологічною інформацією.

Володіти:

-                     методикою і правилами організації агрометеорологічних спостережень;

-                     методикою проведення вимірювань за допомогою основних метеорологічних приладів;

-                     методами первинного опрацювання, аналізу і узагальнення отриманих результатів вимірювань, отримувати кількісні та якісні характеристики погодних і кліматичних умов;

Уміти:

-                     використовувати оперативну, режимну і прогностичну агрометеорологічну інформацію для вирішення проектних і виробничих завдань землеробства і рослинництва.