Мета дисципліни:   Формування у здобувачів творчих здібностей      і комплексу знань щодо основних екологічних властивостей ґрунтів, їх географічного розташування в межах природних зон і рельєфу та їх роль у біосфері.

Завдання дисципліни:

Розвиток у здобувачів пізнавальних здібностей, формування наукового підходу до вивчення і ефективного використання ґрунтів з урахуванням їх властивостей.

Освоївши дисципліни здобувач повинен

-               знати: визначення ґрунтознавства як науки про ґрунт, місце, роль та функції ґрунту у біосфері та екосистемах;

-                походження і значення мінеральної і органічної частин ґрунту, ґрунтових колоїдів і їх ролі у формуванні вбирної здатності, кислотності, лужності і буферності ґрунтів;

-               режими і властивості ґрунту: водні, повітряні і теплові, поживний режим і родючість ґрунту;

-               визначення ролі факторів ґрунтоутворення в цілому, і, зокрема клімату, рельєфу, ґрунтотворних порід, біологічного фактору, віку ґрунтів і господарської діяльності людини у формуванні та розвитку ґрунтів;

-               загальну схему ґрунтоутворення, процеси ґрунтоутворення і закономірності поширення ґрунтів.

 

вміти:

-               проводити відбір зразків з ґрунтового розрізу;

-               відібраних зразках визначати їх агрофізичні, агрохімічні властивості;

-               визначати потребу у хімічних, гідротехнічних, агролісомеліоративних заходах по збереженню і поліпшенню родючості ґрунтів, відновленню їх екологічних функцій;

-               розраховувати баланс гумусу у ґрунті, середньозважений бал бонітету ґрунту, здійснювати якісну оцінку земель.

Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна вивчається після вивчення таких дисциплін: біологія, хімія, геологія з основами геоморфології, метеорологія і кліматологія.