Навчальна програма дисципліни «Філософія науки» розрахована на здобувачів вищої освіти за ІІІ освітньо-науковим рівнем «доктор філософії». Програма націлена на аналіз основних світоглядних та методологічних проблем, які виникають у науці на сучасному етапі її розвитку, та на отримання уявлень щодо тенденцій історичного розвитку науки – у яких раціональна філософія виконує не лише методологічну, а й прогностичну функцію. У цілому вивчення дисципліни «Філософія науки» дає можливість синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприйняття та світорозуміння з метою створення теоретико-методологічного підґрунтя авторських наукових досліджень.

Мета: формування у здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» філософської парадигми наукового мислення, сучасних наукових парадигм; осмислення філософської методології, зокрема, раціональної епістемології як конструктивної основи інженерно-технічних досліджень; надання знань, які – у рамках цілісного світорозуміння ‑ сприятимуть розвитку спеціальності «Галузеве машинобудування».

 Завдання:

- ознайомити здобувачів із сучасними методологічними концепціями у сфері філософії науки;

- показати ефективність філософської методології на прикладі її застосування у сфері фундаментальних та технічних наук;

- надати здобувачам можливість сформувати власну науково-світоглядну парадигму як наслідок осмислення філософської рефлексії;

- окреслити межі етичних норм та цінностей наукового співтовариства;

- репрезентувати сучасну науку з боку її сутності, цілей, можливостей та критеріїв істинності знання;

- сформувати навички компаративістського підходу до дослідження конкретнонаукових тем;

- надати аргументи для формування матеріалу власного наукового дослідження, керуючись філософською методологією.